Latest

Cigdem Yorgancioglu Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri için Çerçeve Program

Academic - Training/egitimseminer

  /   249   /   21 June 2021, Monday

 Print
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri için Çerçeve Program MÜZAKERE MANİPULASYON ve İKNA DİLİ TEMELİNDE İÇ VE DIŞ POLİTİKA METİNLERİNDE SİYASET BİLİMİ OKUR YAZARLIĞI

  

MÜZAKERE MANİPULASYON ve İKNA  DİLİ TEMELİNDE İÇ VE DIŞ POLİTİKA METİNLERİNDE SİYASET BİLİMİ OKUR YAZARLIĞI

Çiğdem YORGANCIOĞLU*

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri için Çerçeve Program

İstanbul / Haziran 2021

* Hicran Çiğdem YORGANCIOĞLU Bu eğitim içeriğine  ilişkin olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan mali ve manevi hakların gerçek sahibidir

BİRİNCİ BÖLÜM

İç ve Dış Politikada Manipulatif Söylem ve Propaganda Dili Okur Yazarlığı

Program ve eğitimin kazanımları

Eğitimin Amacı

            Bilindiği üzere insanlar, toplumlar ve devletler arasındaki iletişim fikriyat ve hissiyatın aktarılması, muhatapta makul, meşru ve vicdani bir kanaat oluşturulması suretiyle muhatabın iletişimin konusuna ikna edilmesi amacına dayanır. Bir başka ifadeyle, her iletişim aslında açık veya örtülü bir ikna sürecidir. Bu ikna sürecinde kullanılan araçların imkan ve kapasiteleri kadar bu araçların kullanım şekli itibariyle muhatap üzerinde istenilen etkiyi göstermesi de önemlidir. Günümüzün yazı, ses ve görsele  dayanan, hem tek tek bireyleri hem de bir bütün olarak kitleyi etkilemeyi hedefleyen iletişim araç ve biçimlerinin muhataplarının kullanılan dilin mahiyetini, arka planını ve satır aralarını fark edip kavrayabilmeleri etkileşim çerçevesinde elde ettikleri bilgi ve görgünün sıhhatini kontrol edebilmeleri ve yönlendirmelere dayalı ikna süreçlerinden kurtulabilmeleri için son derece önemlidir. Bugün başta ana akım medya  olmak üzere her nevi kitle iletişim aracıyla sunulan mesajların satır aralarını okumak, metin içi ve çarpraz sorgulamalarla sıhhatini ölçmek, konuyu başka perspektiflerden ele alanların delilerine vakıf olmak bu farkındalık sürecinin ilk adımıdır. Bu husus ortalama bir okuyucuyu olduğu kadar ister unvanlı isterse unvansız olsun akademik alana hizmet eden herkesi ilgilendirir. Hatta akademik hizmet verenler için bu ortalama insanlara göre daha önemlidir ve onlara daha ağır bir sorumluluk yükler. Zira akademik sahanın gönüllüsü şayet metnin satır aralarını okumaz, yönlendirmeye dair hileleri fark etmez ve somut verilerin sorgulanması ile ilgilenmezse, mesajın sahiplerinin asli niyetlerini gözden ve bu suretle halkı ilmi yollarla aydınlatma görevini layıkıyla yerine getirmede başarısızlığa uğrar. 

         Akademik sahada gönüllü olan herkes toplumun kendisinden beklentisini sağlayabilmek adına iletişim araçları yoluyla gerek sınırlı bir çevreye gerekse umuma sunulan içerikleri vaka, arka plan bilgisi ve örüntüsü, muhtemel niyet ve saikler, açık ve örtülü yönlendirme usulleri yönünden dikkatlice incelemeli ve mesajın içeriğini bu suretle tam olarak kavramalıdır. Bunu gerçekleştirebilmek ise mesajın muhatabının doğru soruları doğru biçimde kurgulaması ve bu sorulara mesaj ve buna bağlı örgü kapsamında makul, izah edilebilir ve ispatlanabilir cevaplar alabilmesine bağlıdır. Hazırladığımız bu eğitim programında katılımcıya ses, yazı veya görsele dayalı bir mesajı tam olarak kavrayıp anlamlandırabilmek için sorulması gereken sorular kadar bu soruların nasıl oluşturulacağına dair yolları da göstermeyi amaçlıyoruz. Program sonunda katılımcının bir metni sorgularken sadece bu kalıplara bağlı kalmayarak, kendi imkan ve kapasitesi dahilinde orijinal soru modelleri oluşturmayı başaracağını da umuyoruz. Yine bu programın bir başka başarısının akademik çalışmalara imza atanların ekletik olmanın ötesine geçerek özgün ve kurucu eserleri var edebilme gücüne katkı sağlamak olacağına inanıyoruz.

 

Eğitimin Yöntemi

    

            Eğitim programı yüz yüzelik esasına dayanmaktadır. Katılımcılar ile eğitmen programda belirlenen aşamaları birlikte yerine getirecek ve her bir aşama için belirlenen hedeflere ulaşılmasıyla bir sonraki aşamaya geçilecektir. Değişen force majeur şartlar pandemi de dahil olmak üzere gerektirirse hibirt ya da online eğitim modeline adapte edilebilir .

            Bu eğitimde siyasi, felsefi ve  ideolojik  bir  dayatmaya meydan vermemek ve katılımcıların hür iradeleriyle oluşan tercih ve kararlarını çekincesiz açıklamalarına imkan tanımak için süreçte kullanılacak eğitim malzemeleri ve örneklemelerde belli bir ülke veya lidere atıf yapılmayacak, bunun yerine fiktif anlatım dili kullanılacaktır.

 

            Eğitimde katılımcıların da arzusuna bağlı olarak, katılımcılardan manipulatif haber ve analiz örnekleri hazırlamaları istenecek ve bunlar da inceleme konusu edilecektir.

            Eğitimde müzakere sanatı da bir yöntem olarak kullanılacak, muhatabın ikna sürecine nasıl hazırlandığı bu yöntem ile somutlaştırılacaktır.

Eğitimin Süresi

Haftada 4 saat üzerinden yürütülecek 12-15 haftalık bir eğitim süreci öngörülmektedir

Sürekli Eğitim Merkezi programına katılabilir.

Daha detaylı ölçme değerlendirme yöntemleri  programın Üniversite tarafından kabulu ile syllabus” (ders izlencesi)nde belirtilecektir.


İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Müfredatı ve Buna Bağlı Konular

Eğitimin ilk iki haftasında iletişim ve siyasal bilimler ve uluslararası ilişkilerin biri birleriyle  irtibatına dair teorik bilgiler verilecektir.

Üçüncü haftadan itibaren bir metnin anlamlandırılmasında hangi soruların kullanılması ve bu soruların nasıl hazırlanması gerektiği üzerinde durulacaktır.

Eğitimin devam eden haftalarında program içinde yer alan örnek metinler üzerinden aşağıdaki soruların cevapları aranacaktır.

 

·         Eleştirel bakış açısı nedir?

·         Karar verme ortamının kendi yararına  çevirenlerin davranış örüntlerini okuma becerisi

·         Sorumlu Vatandaşlık Biilinci kavramı

·         Küresel sermaye ve Enformasyon ilintisi

·         Rant elde etmek için Hizmet ile kamu yararına yapılan hizmet ayrımını retoriklerden çözümleme

·         Propaganda ve gerçek çarpıtma analizleri

·         Dikkati saptırma ve başka yöne çekme  eknikleri ve analizlei

·         Sorunlar yaratıp, ardından çözümler sunma stratejileri

·         Tek sesli medya ve tartışma programı analizleri

·         Tutarsızlıkları saptama çalışmaları

·         Temel yaklaşım ve bakış açıları;  temel analiz yapma becerisi

·         Proaktif  ve provakatifleri nasıl ayırırız

·         Müzakerelerde manipülatörler muhatabı nasıl etkisiz hale getirilebilirler.

·         Zihnininizin  bağımsız işleyişini sürdürmeye yönelik  antrenmanlar

·         çözüme ya da çözümsüzlüğe  odaklı müzakere yapılandırma süreçlerini okuma becerisi

·         Sosyo-politik arenada  aktörlerin zihin işlevlerini ve davranışlarını 360  derece farklı bakış açılarıyla  analiz etmeye yönelik

·         Boşukları doldurma stratejileri

·         Yanlış bir ifadenin tekrarı nasıl  doğru algılanır, aşinalık etkisi ve  propagandanın gücü

·         Siyaset bilimci ve oyun teorisi

·         Mainipulatif liderler geçirgen sınırlarınıza nasıl sızarlar

·         Uzmanlık alanı ve profesyonelliğe saldırı,

·         Kurumsal tahakkümün  varlığını algılama

·         Karşıt görüşün itibarsızlaştırılmasına yönelik manipulatif söylemler

·         Infodemi sayesinde Kamusal alana yayılan hezeyanları yönetme biimleri

·         Belirsizliğe tahammülsüzlüğünn manipulasyon ortamına etkisi

·         Kendi sınıırınıza  müdahaleye ön hazzırlık süreç ve davranışlarını  sezinnleme ve farkına varma

·         Kendi “gerçekliğini”  ve fikriyatını  kitlelere  empoze etmek isteyen lider davranışları  ve söylemleri

·         Kafa karışıklığına yol açan siyaset dili

·         Kararlarınızı askıya alan bir söyleyiş biçimi var mıdır

·         Liderler  siyasi avantaj elde etmek için rakiplerini nasıl manipüle ederler

·         Siyasi aktörler, etkili konuşmalar sayesinde   seçmenin karar alma mekanizmalarına nasıl etki eder yaşlı ve sağlık sorunları olan seçmenler liderlerden ne şekilde ve ne süre ile  etkilenirler

·         Z ve Alfa  kuşağına hitap  

·         Karizmatik LİDER etkileme ve manipulasyon teknikleri

·         Siyasi manipülasyon etiği

·         Liderler, takipçilerinin ekonomik veya diğer menfaatleri  olmasa bile, insanların kendilerini takip etmelerini nasıl sağlar.

·         Sosyal psikolojik açıdan kitlesel davranışları çözümleme

·         İtaat ve isyankar davranış ve tutumun kitleler arası etkileşimde değişim yönü

·         Liderler, takipçileri peşinden sürüklemek  manipüle etmek için duygu ve kimliği nasıl  kullanır

·         Üstü örtülü itibar zedelenmesi yaratacak söylemleri okuma

·         Diyalogların önüne set çeken ı konuşmalar  ve etkileri

·         Meydan okuyucu konuşmaların dayanaklaını takip etme analizi

·         Suçluluk duygusu yaratma aracı olarak medya

Bundan ayrı olarak, katılımcıların ihtiyaç ve taleplerine göre değiştirilmesi mümkün olmakla birlikte, müfredatta yer alacak hususlara dair ana başlıklar şöyledir:

Program müfredatından ana başlıklar


•                    Yaşanmış örnekleri üzerinden Bir Diplomatı ya da Kabile yerlisini nasıl ikna edersiniz

•                    İnsan Zihin Haritası ve Beyin Kimyasının ABC’sini tanıma

•                    Analitik, Sratejik Düşünce süreçleri

•                    İnsanda Şartlanmanın Doğasını Tanıma

•                    İlk İntiba ve Ön yargıları kırma Yönetimi

•                    Müzakereye hazırlık süreci (Çıkar-Amaç-Güçler Dengesi Farkındalığı)

•                    Teklif taraflara nasıl adil, verimli istikrarlı ve mantıklı gözükür

•                    Özgüven ve disiplininin ikna müzakere ve çatışma önlenmesindeki yeri

•                    İkna Süreçleri ve amaca uygun olarak yönetilmesi

•                    Müzakere Süreçleri ve amaca uygun olarak yönetilmesi

•                    Çatışma Tiplerinin tanınması ve yönetilmesi

•                    Ortaya çıkmış bir gerginliği ortadan kaldırma teknikleri

•                    İlişki Geliştirme teknikleri

•                    Risk Ölçümleme ve Oyun Teorisinin Uygulanması

•                    Paradigma ile Farkındalıkta Fark yaratma tekniklerin yönetilmesi

•                    Etkin Dinlemenin ikna ve müzakerede önemi ve teknikleri

•                    Müzakerede Diksiyon ve Hitabet sanatının gücü

•                    Etkili İletişim & Beden Dili Kullanımının İkna sürecine etkisi 

•                    İnisiyatif ve sorumluluk almanın ikna ve müzakere başarısında rolü

•                    Hayır, cevabını engelleme teknikleri

•                    Bilgiye dayalı Doğaçlama Teknikleri

•                    Hafife almaktan, varsayımlardan ve çaresizliklerden kaçış

•                    Kişiler arası ve grup içi çatışma dinamiği nedir

•                    Düğüm atma, düğüm çözme, Kördüğüm etme teknikleri

•                    Ertelemekten kaçınma becerileri ( şimdinin Gücü )

•                    iş / özel hayatımızda karşımıza çıkan sorun ve fırsatları tanımlama ve ayırt etme bakışı

•                    Hayatımızda düzenlenmemiş gri alanları tanımlama teknikleri

•                    Güven verici hızlı tepki gösterebilme ve cevap esnekliği

•                    Dinamik problem tanımlama yöntemleri

•                    Kişisel ve Kurumsal verimsiz çalışma ve çatışma önlenmesi

•                    Uygulama çalışması

Program sonunda katılımcıların edinmesi umulan yetenekler:

            Eğitim programı iletişimde müzakere, ikna ve yönlendirme yollarını öğretmeyi ve bu tür yolların mağduru olmamayı da amaçladığından, katılımcıların eğitim sonunda her türlü iletişim ve etkileşimde muhatabı anlama ve kendi fikrini muhataba en uygun ve ikna edici şekilde ulaştırma beceresi kazanmaları umulmaktadır. Bu beceri katılımcının dahil olacağı hemen her müzakerede müzakere süreçlerini yönetmesine yardımcı olacaktır. Böylelikle katılımcı iş görüşmelerinden siyasete kadar pek çok konuda iletişim ve müzakere üzerinde hakim pozisyonda bulunacaktır.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Çiğdem Yorgancıoğlu

Few Training&Consultancy References:

United Nations, Defense MinistryTurkey, IstanbulChamberofCommerce, QatarEmbassy, BP TurkishAirlines, MNGKargo, Tofaş KoçHolding, SabancıHolding, Aselsan Enka Marshall Akza Nobel CocaCola,Bosphorus University, Halic University Bahcesehir University UniversumUniversty/College. Pekin University


  

Comments