Latest

KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve General Data Protection Regulation (GDPR) Ekseninde Regülatif Görünümden Kesitler

Articles/makaleler

  /   1907   /   22 May 2018, Tuesday

 Print
KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve General Data Protection Regulation (GDPR) Ekseninde Regülatif Görünümden Kesitler Çiğdem Yorgancıoğlu- Cigdem Yorgancioglu

  

KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve   General Data Protection Regulation (GDPR) Ekseninde Regülatif  Görünümden Kesitler

Çiğdem Yorgancıoğlu-    Cigdem Yorgancioglu 

22 Mayıs 2018

 

Image may contain 1 person standingImage may contain 1 person sunglassesImage may contain 1 person standing

 

 

ABD Başkanı Donald Trump'un seçim kampanyası ekibinde görev alan Londra merkezli veri analizi şirketi Cambridge Analytica’nın (CA), , 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından bir nevi psikometri tekniğiyle ABD seçmeninin davranışlarını öngörüp tercihlerini etkileme gayesiyle izinsiz olarak topladığı verileri ABD ve İngiltere'deki seçimleri etkilemek için kullandığı iddiasının ve Facebook'un kişisel verilerin 2015 yılının sonlarında toplandığını fark ettiği ancak kullanıcılarını uyarmadığının beyanlarının yarattığı sansasyon ve medyayı sallamasının üzerinden yaklaşık iki ay geçti.   Skandalda doğrudan taraf olmasa dahi  verilerin kullanılmasının önünü açarak sorumlu tutulma durumuna gelen, Facebook’un hadiseye  doğrudan taraf olmaktan ziyade üçüncü parti iş ortaklarıyla çalışma biçiminde, firmalara  bu derece kontrolsüz bir şekilde kişiselleştirilmiş veri aktarılmasını sağlayarak aslında bu işe bir nevi çanak tuttuğu görüşü hakim olması bir nebze de olsa sansasyonun önünü kesemediği gibi, kontrolsüz ilerlemeci  teknolojik sıçramaların  manipülasyon.yolu da dahil olmak üzere  İnsan hakları özelinde kişiye ne derece zarar verebileceğinin farkıdalığının yanısıra  Kişisel Verilerin Korunmasına yönelik regülasyonların ne derece önemli olduğunu bir kez daha anımsattı.

 

 

 

Türkiye’de 6698 Sayılı KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanununun  Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdiği 7.Nisan.2016 tarihinden bu yana       gerek  yürüttükleri hizmet ve gerekse de içerdikleri Yasal Süreçler özelinde bakıldığında süreci ilk başlatan sektörler Bankacılık ve Sigortacılık Kurumları olarak gözükmekte. teknik ve idari tedbirler özelinde baktığımızda uzunca bir süredir  BDDK’nın Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliği’ne tabi olan ve bilgi sistemleri alanında düzenli şekilde  denetlenen kurumsal yapılarda ki bankalar da bu kategoride yer almakta sözkonusu  tedbirlerin pek çoğunun hali hazırda uygulamada olduğu görülmekte. Keza SPK’nın uygulamasına başladığı Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği uyarınca da SPK denetimindeki kurumlarda da bu tedbirlerin bir çoğu uygulama sürecinde. Artık  Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi üzeriine bir hayli konuşacağımız bir döneme giriyoruz.  Anılan sektörlerde dahil olmak üzere pek çok iş kolunda müşterilerin  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme vb haklarının doğduğu bir dönemde Sözkonusu kanunun iki yıllık geçiş sürecinin  7.Nisan.2018 tarihinde dolduğunu da düşünürsek konuya ilişkin uzun bir süre daha düşünüp değerlendirmelerde bulunacağız.  kişisel verileri işlenen gerçek kişileri yanısıra  sözkonusu kısmen ya da  tamamen otomatik veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen toplayan, muhafaza eden,, düzenleyen, değiştiren, yurtiçi ya da yurtdışına aktaran, açıklayan, alenileştiren, ifşa eden  gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanacak olan Kanun hükümlerinin gereği gibi anlaşılmaması neticesinde Kişisel verileri hukuka aykırı (Türk Ceza Kanunu ) olarak kaydedenlerin 1 yıldan  3 yıla kadar  TCK madde 135) [i],  hukuka aykırı olarak veren veyahut  ele geçirenlerin  2 yıldan 4 yıla kadar, verileri yok etmeleri gerektiği halde yok etmeyenlerin  1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalmasının sözkonusu olabileceği de unutulmaması gereken husulardır ki ayrıca KVKK’da veri sorumlusuna yüklenen belirli yükümlülükleri ifa etmeyenlere  Kurul tarafından 5 bin ila  milyon Türk lirası idari para cezası verilebileceği de altı çizilmesi gereken bir başka konudur.  Bu bağlamda tüm bileşenler alt alta konduğunda    veri koruma yönetiminden  kişisel verilerin işlenmesine,, veri koruma politikalarının oluşturulmasından konuya ilişkin , eğitim ve farkındalık çalışmalarının geliştirilmesine , denetim ve uyumluluk kontrollerine ve dahi  veri koruma ve gizliliğe yönelik  etki analizine ilişkin pek çok çalışma yapılması gerekliliği aşikardır.

 

Öte yandan  kişisel veriyi işleyen kurumlar için kayda değer  bir dönüşümü de beraberinde getiren ve  kurumların : emanet aldıkları  kişisel verilerle ilgili hesap verebilir olmak için    Bilgi Güvenliği meselesi merkeze alınarak  başta  Erişim Güvenliği olmak üzere  yazılım yetkilendirmeleri ,cihaz  Kontrolü, veri tabanı yetkilendirmeleri, ağ Erişim yekilendirmeleri , P kontrolü, veri aktarım kontrolü, veri maskeleme, alarmlar gibi birçok güvenlik protokolü özelinde geliştirmeler  gibi husularda  neler yapması gerekliliği ile çalışmalar da hız kesmeyecek. İlaveten, Veri sahibinin rızası,Veri sahibi ile imza edilmiş bir sözleşmenin uygulanabilmesi veya sözleşmenin yürürlüğe girebilmesi bakımından veri işlemenin gerekli olması,hukuki bir yükümlülüğe uyumluluk içinde  işlemenin gerekli olması,Veri işlemenin veri sahibinin veyahut bir başka kişinin yaşamsal faaliyetleri bakımından gerekli olması,Kamu yararının sağlanması üzere gerçekleştirilen işlemler yahut veri sorumlusuna verilmiş kanuni bir yetkinin icrası bakımından veri işlemenin gerekli olması, Veri sorumlusunun haklarını, özgürlüğünü kısıtlamamak kaydıyla; veri sorumlusu yahut üçüncü kişi tarafından hukuki bir yararın sağlanması bakımından veri işlemenin gerekli olması gibi GDPR madde 67’da düzenlenmiş hükümlerde KVKK’nın    GDPR ile uyum yükümü altındakilerin belirlemesi ve dokümante etmesi gerekli görülen hukuka uygun işleme koşulları yine gündemdeki yerini koruyacaktır .

 

 .

Avrupa Parlamentosu  14 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilen  oylamayla  -General Data Protection Regulation (GDPR) kabul edilmişti ve yürürlüğe girmesinin de eli kulağında   Gerek  AB Vize Serbestisi görüşmelerinde yer alan başlıklardan birisi olması ve AB Müktesabatına uyum konusundaki Fasılların maddelerinden birisi olması hasebiyle  mevcut konjonktürde ertelenmesi veya yürürlükten kaldırılması öngörülmeyen  KVKK gerekse GDPR  uygulamaları sonrası veri güvenliğine ilişkin  hassasiyetlerin artması hasebiyle kurumların  iş yapış şekilleri kökten değişeceği gibi  tüketiciler artık izinsiz mesajlara maruz kalmayacak,.

 

Öncelikle GDPR ile  ilntili olarak   Avrupa veri koruma kanunu ile ilgili El Kitabını tavsiye etmekte fayda var. Mezkur El Kitabı, veri koruma alanında uzman olmayan kişileri bu yasa alanıyla tanıştırmak için tasarlanmış Avrupa veri koruma kanunu için kapsamlı bir kılavuzdur. Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'nin geçerli yasal çerçeveleri hakkında genel bir bakış sunmakta ve hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hem de Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın temel içtihatlarını açıklamaktadır.[ii]

 

Esasen GDPR özelinde düşündüğümüzde AB’’(Avrupa Birliği) nin konu üzerindeki ilk düzenlemesi 1950 tarihlere kadar gitmeke. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ nin “Özel ve Aile Hayatına Saygı” kenar başlıklı 8. maddesinde “Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu makamının müdahalesi, ancak müdahalenin yasayla öngörülmüş ve demokratik bir toplumda ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahna yönelik  gerekli bir tedbir olması durumunda söz konusu olabilir.” hükmü bunun bir göstergesiidir. .

 

 

Convention 108 for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data  olarak bylinen 1981 senesinde  yürürlüğe giren  Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunmasına ilişkin 108 sayılı Konvansiyon[iii]  veri korumasına dair  bağlayıcılık açısından  ilk düzenlemelerdendir ve bu Konvansiyon, gerek Avrupa Birliği üyesi ülkeler bakımından hem de üye olmayan ülkeler bakımından katılıma açık olması esası ile gündeme gelmesine binaen  Türkiye de verilerin korunması bakımından  AB uyumluluk çalışmaları çerçevesinde 108 sayılı Konvansiyona yönelik çalışmalar gerçekleştirmiştir. Son olarak 30.01.2016 itibarıyla  kabul edilen 6669 sayılı Kişisel Verilerin Otomatik Olarak İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile 108 sayılı Konvansiyonu onaylamıştır. 2108 sayılı Konvansiyonu müteakiben  Avrupa Birliği nezdinde tam teşekküllü ilk düzenleme olarak adledilen  ve 1995 yılında yürürlük kazanmış olan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunmasına İlişkin 95/46/EC Direktifi (Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data)  temelde AB vatandaşlarının mahremiyetinin ve toplanan kişisel verilerinin korunmasına ilişkin bir düzenleme olup, direktifin gayesi  birinci maddesinde yer aldığı şekliyle  “kişisel verilerin işlenmesi bakımından, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve üye devletlerce verilen serbest dolaşımını engelleyecek düzenlemeler yapılmasının önüne geçilmesi” olarak belirlenmiştir.  GDPR’ a uyumluluk süresi olarak yürürlük tarihinden itibaren iki yıllık bir süre öngörülmüştü ve bu süre de  25 Mayıs 2018 tarihi itibariyle sona erecek. Bu tarihe kadar Avrupa Birliği içinde, Avrupa Birliği vatandaşlarının verilerine erişim bakımından veri sorumlusu “controller” ve veri işleyen “processor” her bir şirket bakımından GDPR’ a uyum yükümünün yerine getirilmesi söz konusu. “controller” ve “processor terimlerinin  GDPR içerisindeki tanımı, 95/46/EC ile 95/46 direktifi göz önünde bulundurularak düzenlenmiş bulunan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK” tanımları ile temel noktalarda benzerlik göstermekle, veri işleyen bakımından herhangi bir veri kaybı durumunda kayda değer biçimde daha fazla hukuki sorumluluk yüklüyor olması gibi spesifik  yükümlülükler öngörülürken ,. Veri sorumluları ise, veri işleyenin dahil olduğu durumlarda özellikle sözleşmelerinin GDPR uyumluluğunu sağlamak zorunda. Tüm bunların yanında uyumluluk yükümün doğması bakımından spesifik kriterlere baktığımızda :Bir AB ülkesi içerisinde var olma,,AB  içerisinde bulunulmasa da Avrupa’ da yaşayan (European Resident) kişilerin kişisel verilerini işleme,,250′ den fazla çalışanı olma,250′ den az çalışanı olmakla birlikte veri sahiplerinin hak ve özgürlüklerine etki eden veri işleme süreçlerinin bulunması ya da belli özel nitelikteki kişisel verileri içerme gibi unsurları görmekteyiz.

 

GDPR’ ın koruma alanı 95/46/EC direktifiyle  1998 senesinde  İngiltere’ de yürürlüğe girmiş olan Veri Koruması Kanunu’ nda (Data Protection Act “DPA”)[iv] olduğu gibi kişisel veri olmakla, GDPR’ ın tanımı daha teferruatlı  ve IP adresi gibi online belirteçlerin de kişisel veri olarak kabul edilebilir olduğu hususunu açıkça dile getirmekte. Bu haliyle GDPR’ daki daha geniş kapsamlı tanım, sektörler arası veri işleme biçimleri göz önünde bulundurularak ve teknolojinin değişkenliği de hesaba katılarak kaleme alınmış gibi görünmekte. Regülasyonla  belirlenmiş spesifik kriterler çerçevesinde otomatik olarak işlenen veriler ile manuel  şekilde dosyalama sistemleri aracılığıyla işlenen kişisel veriler GDPR’ ın muhafazası altına girmekte. Bu düzenleme 95/46/EC ile Data Protection Act ( DPA) tarafından bakıldığında GDPR ile daha geniş bir kapsama tekabül etmekte.

 

KVKK ile birlikte özel nitelikli veri olarak tanımlanan direktif e ilişkin  düzenlemeler bakımından ise hassas kişisel veri (sensitive personal data) olarak  tanımlanan  veri biçimi GDPR madde 9  ile kişisel verilerin özel kategorileri (special categories of personal data) olarak tanımlanmakta olup, tanım görece mülga düzenlemeyle  örtüşmekle beraber özel kategoriye giren bu veriler bakımından herhangi bir kişiyi özellikli olarak tanımlamaya yarayacak genetik ve biometrik veriler olarak alınabilir.  GDPR ile detaylandırılmış bir diğer husus ise verilerin hukuka uygun işlenmesi. GDPR çatısı altında veri işlemenin hukuka uygunluğu bakımıdan  uyumluluk yükümü olanların, kişisel veri işleme faaliyetlerine başlamadan önce çoğunlukla “işleme koşulları” olarak tanımlanan hukuka uygun bir temel belirlemeleri ve bu hukuka uygunluk temelini dokümante etmeleri gerekmekte. Hukuka uygunluk temeli oluşturma bakımından ise GDPR ile birlikte gelen değişikliklerden bir başkası da verileri işlenen kişilerin haklarının belirlenen temele göre değişiklik gösterebilecek olmasıdır ki . uyum yükümü altındaki bir şirketin veri toplama temeli veri işlenen kişi/lerin rızasına dayanmakta ise, başka bir deyişle kişilerin rızası hukuka uygunluk temeli olarak belirlenmişse; bu noktada verisi işlenen kişinin veri işleyene karşı kullanabileceği daha güçlü haklara sahip olacağı; söz gelimi verilerinin silinmesini talep edebileceği gibi konular bu bağlamda düşünülebilir.

 

 

Bu esnada  5651 Sayılı  içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla çıkarılan  “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” ile kurumların Internet erişim ve iç IP adres bilgilerini kayıt altına alarak saklama zorunluluğunun Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) [v]  Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin bu kayıtları almaya yönelik girişimlerinde kanun gerekliliklerini icrası konusunda boşlukların dolması açısından ihlalde bulunan kurumlara  idari yaptırıma gidilmesi gerekliliği konuları da parallel olarak gündeme getirilen hususlardandır.

 

Image may contain 1 person

 

 

Boğaziçi Üniversitesi’nde    1 Mart 2018'de Albert Long Hall'de  Kişisel Veriler ve Siber Güvenlik Zirvesi isimli ve Siber Güvenlikte Güncel Tehditler,Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Teknik Uygulamaları,KVKK Hukuki uygulamaları,  Kritik Alt Yapılar ve Güvenliği, Kişisel Verilerin Korunması İçin Alınabilecek Teknik Önlemler Veri Etiketleme ve Sınıflandırmanın Önemi,Kişisel Veri İhlalleri ve Yapay Zeka,Platform Bağımsız Güvenlik Operasyon Merkezi,Siber Güvenliğin Kurumsal Boyutu gibi pek çok konunun irdelendiği etkinliğin ardından 14 Mayıs 2018 tarihinde  İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu -     Uygulama için Kişisel Verilerin Korunması başlıklı konferans etkinliğine İstiklal Caddesi’ndeki İstanbul Barosu Konferans Salonunda bizzat iştirak ettim İstanbul Barosu Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hasan Kılıç’ın   açılış Konuşması’nın ardından AB Veri Koruması Genel Regülasyonu'na Dair Degerlendirmeler,KVKK Uyumluluk İçin Teknik Süreçler,Bankacılık ve Sigortacılık Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması KVKK'nın Sağlık Sektörüne Etkileri ,İnsan Kaynakları Süreçlerinde KVKK E-Ticaret Sektöründe KVKK Uygulaması,VERBİS ve Kişisel Veri İşleme Envanteri,KVK Kurulunun Kararlarının Değerlendirilmesi gibi konular ele alındı.  Yine bu hafta  (yarın)  23 Mayıs 2018 tarihinde  GDPR uyumluluk süresi müddet sonu arefesinde  İstanbul Barosu Konferans Salonunda  Yürürlük Arıfesınde Avrupa Genel Verı koruma tüzüğü "GDPR" konulu bir farkındalık konferası daha  gerçekleşecek. Hukuk ve Ekonomi’de gelecek bölümlerde kaleme alacağım  GDPR ve KVKK özelindeki Bilgi Güvenliği, Siber Suçlar,  Siber Güvenlik, Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi, ve Özel Hayatın Gizliliği konulu  makalelerimde, mezkur  konferanslarda   bahsedilen hususlara ve çıktılarından damıttığım değerlendirmelere de  ayrıca değinilecektir. 


[i] TCK – Türk Ceza Kanunu . Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu Türk Ceza Kanunu m. 135’te “(1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.(2) Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır. “ şeklinde, verileri hukuka aykırı olarak vermeye veya ele geçirme suçna dair  ise TCK m. 136’da “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”  düzenlemesi bulumakta.

[ii]     Handbook on European data protection law---This Handbook is a comprehensive guide to European data protection law designed to familiarize people who are not specialized in the field of data protection with this area of law. It provides an overview of the Council of Europe’s and the European Union’s applicable legal frameworks and explains key jurisprudence of both the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union. https://www.coe.int/en/web/data-protection

 

[iii] Details of Treaty No.108 Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

 

[iv]   What is the Data Protection Act 1998?-- 1998's Data Protection Act (DPA) is the UK's data regulation law, which will, for the most part, be replaced by the EU's General Data Protection Regulation (GDPR) on 25 May, 2018. Up until that date, the DPA must be adhered to by companies and individuals collecting, storing and managing data within the UK. http://www.itpro.co.uk/data-protection/28085/what-is-the-data-protection-act-1998

 

 [1] TCK – Türk Ceza Kanunu . Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu Türk Ceza Kanunu m. 135’te “(1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.(2) Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır. “ şeklinde, verileri hukuka aykırı olarak vermeye veya ele geçirme suçna dair  ise TCK m. 136’da “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”  düzenlemesi bulumakta.

[1]     Handbook on European data protection law---This Handbook is a comprehensive guide to European data protection law designed to familiarize people who are not specialized in the field of data protection with this area of law. It provides an overview of the Council of Europe’s and the European Union’s applicable legal frameworks and explains key jurisprudence of both the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union. https://www.coe.int/en/web/data-protection

 

[1] Details of Treaty No.108 Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

 

[1]   What is the Data Protection Act 1998?-- 1998's Data Protection Act (DPA) is the UK's data regulation law, which will, for the most part, be replaced by the EU's General Data Protection Regulation (GDPR) on 25 May, 2018. Up until that date, the DPA must be adhered to by companies and individuals collecting, storing and managing data within the UK. http://www.itpro.co.uk/data-protection/28085/what-is-the-data-protection-act-1998

 

[1] EGM  Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı https://www.egm.gov.tr/sayfalar/sibersuclarlamucadeledairebaskanligi.aspx

https://www.coe.int/en/web/data-protection

 

 

  

Comments